april 27, 2017

RAMSHE-hållbarhetsanalys

Resultatet av RAMSHE-hållbarhetsanalys är ett värde för varje komponent, kompletterat med en kostnadsuppskattning, riskbild och en rättslig analys. RAMSHE är en iterativ metod som bör appliceras vid projektets beslutspunkter mellan olika faser, från projektets födelse till anläggningens rivning/ombyggnad. Ju tidigare man applicerar RAMSHE desto större påverkan. Detaljnivån ökar under projektets gång. RAMSHE är flexibel och kan anpassas till organisationens nyckeltal.

RAMSHE består av följande delanalyser:

  • RAMS: Systemanalys, felanalys och modellering av felscenarion (FMEA, FTA/ETA/Bow-tie, FMECA)
  • Social hållbarhet, s-LCA och SBTool (H)
  • Ekologisk hållbarhet, e-LCA (E)
  • Ekonomisk hållbarhet, LCCA
  • Projektets riskhantering
  • Rättslig analys

RAMSHEs resultat är bäst när arbetsgruppen är multidisciplinär.

Läs mer om RAMSHE här (artikel) och här (presentation).