april 27, 2017

Om oss

RAMSHE är ett alternativt, objektivt och systematiskt arbetssätt i anläggningsbranschen.

RAMSHE står för Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Human och Environment. RAMSHE är en komplett hållbarhetsanalys som ger en helhetsbild till beslutsfattare i projektens alla led och hela livscykel. RAMSHE är samtidigt en arbetsmetodik som ger medvetenhet för att göra ”rätt från början”.

RAMSHE baseras på RAMS, en beprövad metod för system-, struktur- och felanalys som har använts i decennier i t.ex. IT, elektronik- och tillverkningsbranschen, som har etablerats i järnvägsbranschen (SS-EN 50126) och som har kommit in i anläggningsbranschen i det senaste decenniet. I och med RAMS kan man mäta anläggningens funktion och prestanda, och följa upp dem under anläggningens livslängd.

Komponenterna HE kompletterar de traditionella ekonomiska perspektivet med de sociala och ekologiska aspekterna enligt TBL (triple bottom line).

RAMSHE kan appliceras till olika discipliner. Tillämpningen kräver rätt projektledning och specialist kompetens i den disciplinen där

Vem är vi?

Rafael Mancera

Partners:

Spanien: miljö&energi, konstruktion

Mexico: arkitektur och samhällsplanering